menors_logga

Change management

Förändringens kraft, är alltings moder, brukar det heta. Förändring är inget negativt, utan har en inneboende kraft som är nödvändig för att skapa utveckling och tillväxt.


Att förändra

Företag och organisationer påverkas och måste ständigt agera på interna och externa omvärldsfaktorer. Att ha insikt och kunna hantera dessa, påkallar kravet på förändringar, vilka oftast är avgörande för hela företagets fortlevnad. Detta är en stor utmaning och uppgift som genomsyrar hela organisationen. Att hantera uppkomna situationer och problem, kräver avgörande kunskap och erfarenhet för att genomföra förändringsarbetet.

Med våra Change Management tjänster hjälper vi våra kunder igenom de strategiska och operativa förändringsprocesserna, som ska genomföras för att företaget ska klara de nya förutsättningarna.

  • Förstudie och analys
  • Process och arbetsmetodik
  • Starta upp och driva förändringsprocesser
  • Strategiformulering
  • Verksamhetsutveckling
  • Affärsplanering
  • Organisationsutveckling
  • Implementering och utbildning
  • Uppföljning